Strona główna PokerStars
Regulamin

Umowa serwisu PokerStars School dla użytkownika końcowego

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lub produktów PokerStars School, użytkownik (dalej zwany „Użytkownikiem" lub „Tobą") zobowiązany jest do pełnego zapoznania się z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego (dalej zwanej „Umową"). Niniejsza Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Rational Instructional Services Ltd. (określaną dalej jako "PokerStars School" lub „my"), która prowadzi serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.intellipoker.pl  (dalej zwany „Serwisem") i jest jego właścicielem. PokerStars School jest firmą partnerską Rational Entertainment Enterprises Limited (zwaną dalej "PokerStars"), która jest właścicielem i operatorem serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.pokerstars.eu ("Serwis PokerStars").

Użytkownik powinien także zapoznać się z naszą Polityką prywatności, która stanowi uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy, a także z innymi publikowanymi od czasu do czasu na stronach Serwisu warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do gier i promocji oferowanych przez Serwis, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany.

Zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu rejestracji w Serwisie PokerStars School opcji „Wyrażam zgodę" oraz korzystanie z Serwisu oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie oraz Polityce prywatności, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane lub modyfikowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Polityki prywatności.

Niektóre z produktów i usług dostarczanych przez Serwis są dostępne również dla osób niebędących członkami PokerStars Schoola. Warunki obsługi niniejszej Umowy obowiązują, mutatis mutandis, również niezarejestrowanych użytkowników Serwisu.

1. Zasady ogólne

 1. PokerStars School udziela Użytkownikowi niewyłącznego, indywidualnego, niezbywalnego prawa, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie, do korzystania z usług, produktów oraz zawartości Serwisu PokerStars School, wliczając w to teksty, zdjęcia, obrazki, grafiki, fotografie, animacje, filmy, muzykę oraz pliki audio (zwane dalej "Zawartością Serwisu"; a wszystko razem "Usługą"). Każda osoba, która przeszła pomyślnie proces rejestracji w Serwisie będzie dalej nazywana "Członkiem PokerStars Schoola".
 2. Członkami PokerStars Schoola mogą zostać jedynie gracze zarejestrowani w Serwisie PokerStars. Poprzez rejestrację w Serwisie, udzielasz PokerStars prawa do przekazania PokerStars School wszystkich personalnych informacji zebranych o Tobie zgodnie z Polityką prywatności PokerStars.
 3. Z Usługi nie mogą korzystać (I) osoby poniżej 18 roku życia; (II) osoby, które nie osiągnęły pełnoletniości na mocy przepisów swojego kraju (osoby spełniające warunki wyszczególnione w powyższych punktach będą dalej nazywane "nieletnimi"); a także (III) osoby łączące się z Serwisem z krajów, w których jest to prawnie zabronione. PokerStars School nie ma możliwości sprawdzania legalności Usługi w każdej jurysdykcji i zweryfikowanie sytuacji prawnej w danym regionie jest obowiązkiem Użytkownika.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Użytkownika, w dowolnym momencie, dokumentu potwierdzającego jego wiek, w celu upewnienia się, że osoby niepełnoletnie nie korzystają z Usługi. Zastrzegamy sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i wykluczenia go, czasowo lub trwale, z możliwości korzystania z Usługi, jeśli odpowiedni dokument potwierdzający wiek nie zostanie nam dostarczony lub w przypadku podejrzenia, że Użytkownik jest niepełnoletni.
 5. Usługa przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego użytku Członka PokerStars Schoola. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na PokerStars School i powinien tylko poprzez swoje konto korzystać z Usługi. Ponadto Użytkownik nie może zezwalać innym osobom na korzystanie z Usługi poprzez jego konto.
 6. PokerStars School zastrzega sobie prawo do otwierania, utrzymywania oraz zamykania kont Użytkowników. Decyzja kierownictwa PokerStars Schoola w zakresie dowolnych aspektów konta Użytkownika, korzystania z Usług, bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Udzielasz firmie PokerStars School prawa do udostępnienia innym użytkownikom Serwisu (zarówno zarejestrowanym jak i niezarejestrowanym) następujących informacji, wchodzących w skład Twojego profilu publicznego: ID Użytkownika, daty rejestracji, czasu ostatniego logowania w Serwisie, kraju zamieszkania, avataru, zdjęcia, „wiadomości" do innych użytkowników, wyników turniejowych oraz statusu na PokerStars.

2. Brak gwarancji

 1. PokerStars School zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, wyrażonych lub domniemanych, w związku z udostępnianą Użytkownikowi, jako gotowy produkt (w stanie „AS IS"), Usługą (w tym Zawartością Serwisu) i nie zapewnia żadnej gwarancji ani oświadczeń w zakresie jej jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.
 2. Zawartość Serwisu może obejmować informacje dotyczące różnych prawnych aspektów gry w pokera. Informacje te mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią, ani nie miały stanowić porady prawnej. Szczegółowe zagadnienia zalecamy konsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.
 3. Niezależnie od naszych dążeń do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższym stopniu jakości i bezpieczeństwa, nie gwarantujemy, że Usługa będzie dostarczana w sposób niezakłócony, nieprzerwanie, w terminie i będzie wolna od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a usługi wolne od wirusów lub wad. 
 4. PokerStars School zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub poszerzania zakresu Usługi oraz do wprowadzania zmian w Zawartości Serwisu, według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne straty wynikłe z dowolnych decyzji podjętych przez PokerStars Schoola w tym zakresie.
 5. Wyrażasz zgodę na to, że w żadnych okolicznościach firma PokerStars School, ani żadna z jej firm partnerskich, nie będą odpowiedzialne za (a) żadną stratę lub szkody poniesione przez użytkownika na skutek informacji zawartych lub pominiętych w Serwisie, (b) poleganie Użytkownika na treściach prezentowanych w Zawartości Serwisu, niezależnie od tego czy są one prawidłowe, aktualne i kompletne, (c) konsekwencje działań podjętych lub zaniechanych przez Użytkownika lub inne osoby, opartych lub nieopartych o Zawartość Serwisu lub w wyniku użytkowania Serwisu.

3. Własność intelektualna

 1. Nazwa "PokerStars School", a także inne znaki handlowe, firmowe i/lub nazwy firmowe używane przez PokerStars Schoola w Serwisie (zwane dalej „Znakami Handlowymi") są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi i/lub nazwami firmowymi PokerStars Schoola lub dowolnej z powiązanych z nią firm i/lub licencjodawców, a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków Handlowych.
 2. Zawartość Serwisu jest własnością PokerStars Schoola lub dowolnej z powiązanych z nią firm i/lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim i/lub prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, przyjmujesz do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisu nie zyskujesz żadnych praw do Zawartości Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody PokerStars Schoola.
 3. Zawartość Serwisu możesz wykorzystywać do prywatnych celów oraz badań. Nie możesz publikować, rozsyłać, kolportować ani w żaden inny sposób udostępniać materiałów innym osobom. Nie możesz udostępniać ich również na swoich (lub innych firm): stronach internetowych, serwisach internetowych czy w biuletynach informacyjnych. Nie możesz udostępniać Zawartości Serwisu w postaci drukowanej ani w żadnej innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody PokerStars Schoola.

4. Forum, czat oraz blog

 1. Jako część Usług, PokerStars School zapewnia dostęp oraz możliwość publikowania wiadomości odnośnie pokera na wchodzących w skład Serwisu forach, czacie oraz blogu (razem zwanych dalej: "Usługami Dyskusyjnymi"). Aby uzyskać dostęp do Usług Dyskusyjnych, każdy Użytkownik musi przestrzegać i stosować się do niniejszych przepisów. Dostęp do Usług Dyskusyjnych lub korzystanie z nich będzie uznane za wyrażenie pełnej aprobaty niniejszych postanowień.
 2. Użytkownikom zabrania się publikowania jakichkolwiek nielegalnych, nieprzyzwoitych, zniesławiających, szkalujących, grożących, osobistych czy prywatnych informacji o innych osobach, jak również innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek prawo lub są powszechnie uważane za obraźliwe. Zabronione jest również zamieszczanie wpisów prowokujących w agresywny sposób, jak również „trolowanie" i zakłócanie porządku oraz przyjaznej atmosfery w serwisie. Ten przepis stosuje się również odnośnie wykorzystywanego przez Użytkownika zdjęcia/avataru Członka PokerStars Schoola oraz korespondencji z pracownikami PokerStars Schoola.
 3. Użytkownicy nie mogą wygłaszać żadnych oświadczeń promujących usługi lub produkty innych firm niż PokerStars School czy PokerStars. Ponadto Użytkownicy nie mogą wygłaszać opinii na temat PokerStars Schoola, PokerStars czy Usług, które są nieprawdziwe lub mogłyby być postrzegane jako uwłaczające lub krytyczne.
 4. Usługi Dyskusyjne są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Następujące wykorzystywanie Usług Dyskusyjnych jest, bez ograniczeń, zakazane: (a) reklamowanie lub sprzedawanie jakichkolwiek produktów, usług lub innej formy nagabywania użytkowników (również non-profit) lub wykorzystywanie Usług Dyskusyjnych do jakichkolwiek celów komercyjnych; (b) publikowanie lub transmitowanie przy pomocy Usług Dyskusyjnych jakichkolwiek wiadomości czy komentarzy we wszelkiego rodzaju celach komercyjnych, włączając w to, bez ograniczeń, reklamy, sondaże, konkursy, piramidy, „łańcuszki", prośby o wsparcie, petycje o podpisy, emaile reklamowe, spam i jakiekolwiek niepożądane wiadomości (zarówno komercyjne jak i inne).
 5. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Usług Dyskusyjnych do gromadzenia lub pobierania osobistych informacji o innych Użytkownikach, wliczając w to pobieranie adresu Internetowego, w celu rozsyłania jakichkolwiek form reklam, sond, konkursów, piramid, „łańcuszków", próśb o wsparcie, petycji o podpisy, emaili reklamowych, spamu czy niepożądanych wiadomości lub innych informacji (email, numery komunikatorów itp.).
 6. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Usług Dyskusyjnych w celu publikowania treści zawierających programy lub aplikacje, które mogą uszkodzić lub mieć wpływ na działanie oprogramowania lub sprzętu Serwisu lub innych Użytkowników.
 7. Każde z wymienionych powyżej zabronionych sposobów wykorzystania Usług Dyskusyjnych będzie uznane za naruszenie Umowy. W takim przypadku PokerStars School zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do podjęcia dowolnych prawnych lub technicznych działań, wliczając w to czasowe lub stałe blokowanie konta Użytkownika.
 8. Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za legalność jego własnych publikacji w Usługach Dyskusyjnych i będzie ponosić odpowiedzialność za publikację jakichkolwiek nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieodpowiednich, łamiących prawo i innych zaskarżalnych materiałów. Poprzez umieszczenie dowolnej treści w Serwisie gwarantujesz, że masz pełne prawo publikować te treści w Serwisie oraz że Serwis, poprzez wykorzystanie tych treści, nie narusza praw osób trzecich.
 9. PokerStars School zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich wiadomości publikowanych przez Użytkowników oraz do zmieniania i usuwania ich, wedle własnego uznania, bez wcześniejszego uprzedzenia, a Użytkownicy nie mogą w związku z tym wysuwać żadnych roszczeń wobec PokerStars School.
 10. Ponadto PokerStars School zastrzega sobie prawo do permanentnego blokowania Usług Dyskusyjnych tym Użytkownikom, którzy powtarzalnie lub wielokrotnie naruszali niniejsze przepisy. Decyzja PokerStars Schoola w oparciu o otrzymane skargi jest ostateczna i nieodwołalna.
 11. PokerStars School nie jest w stanie na bieżąco kontrolować i nie monitoruje wszystkich publikacji Użytkowników. Użytkownicy, którzy chcą złożyć skargę na zamieszczone w Usługach Dyskusyjnych treści, mogą pisać poprzez prywatne wiadomości na forum do administratora: IP.pl, jasno wyjaśniając naturę problemu. Decyzja PokerStars Schoola w oparciu o otrzymane skargi jest ostateczna i nieodwołalna.
 12. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszelkie treści publikowane za pomocą Usług Dyskusyjnych stają się własnością PokerStars Schoola, oraz że PokerStars School może wykorzystać je, publikować oraz przerabiać w dowolny sposób, wliczając w to cele komercyjne.
 13. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i gwarantuje pełną rekompensatę dla firmy PokerStars School i jej wspólników, dyrektorów i pracowników w związku ze zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej) poniesionymi na skutek jego publikacji lub wykorzystania Usług Dyskusyjnych. Ponadto Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek praw do roszczeń wobec PokerStars Schoola za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub urazy powstałe w wyniku korzystania z Usług Dyskusyjnych lub materiałów w nich zamieszczonych.
 14. PokerStars School nie gwarantuje poprawności czy prawdziwości żadnych materiałów lub informacji publikowanych za pośrednictwem Usług Dyskusyjnych. Odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na użytkownikach. Każdy Użytkownik akceptuje fakt, że Usługi Dyskusyjne oraz zawarte w nich materiały są publikowane i dostarczone w formie takiej, w jakiej zostały przesłane ("AS IS") z wszelkimi błędami lub pomyłkami i bez żadnej gwarancji, rękojmi poprawności, pełności, jakości, przydatności handlowej, celowości i nienaruszenia praw. W żadnym przypadku PokerStars School nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, reklamacje i kary wynikłe w związku z dostępem Użytkownika do Usług Dyskusyjnych, materiałów w nich zawartych lub innych materiałów lub produktów tam promowanych,  czy to na skutek umowy, czynu, w wyniku zaniedbania czy w inny sposób, nawet jeśli firma PokerStars School została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.
   

5. Naruszenie postanowień umowy

 1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw w przypadku naruszenia przez Użytkownika wszystkich lub części postanowień niniejszej Umowy PokerStars School zastrzega sobie prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług, zamknięcia konta Użytkownika PokerStars School lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić PokerStars Schoola, wspólników, dyrektorów i pracowników firmy z wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej i wszelkich innych opłat, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:
  1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
  2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich; oraz
  3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, PokerStars School nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym, choć nie wyłącznie, szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma PokerStars School dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

7. Bezpieczeństwo i konto użytkownika

 1. Każdy Użytkownik PokerStars Schoola posiada dostęp do swojego konta za pośrednictwem kombinacji unikalnego pseudonimu (zwanego dalej „ID Użytkownika"), identycznego z ID Użytkownika w Serwisie PokerStatrs oraz unikalnego i tajnego hasła („Hasło"), innego od używanego na PokerStars (ID Użytkownika i Hasło zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania").
 2. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w utajnieniu oraz do podjęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie, jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika i poniesie on wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

8. Poprawki

PokerStars School zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Wszelkie takie zmiany obowiązują Użytkownika w ciągu 14 dni od czasu publikacji danej zmiany w Serwisie. Z tego względu zachęcamy Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisu w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy pozostają dalej w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

9. Prawo właściwe

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa Wyspy Man i zgodnie z nimi winny być interpretowane, wyłączając postanowienia powodujące konflikt prawny. Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję właściwych sądów Wyspy Man w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do postanowień niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nimi związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać.

10. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji, bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

11. Cesja

PokerStars School zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

12. Inne postanowienia

 1. Żadne zrzeczenie się przez PokerStars Schoola roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez PokerStars Schoola żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowień lub innych postanowień niniejszej Umowy.
 2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw lub innych świadczeń na rzecz osób trzecich, nie będących stronami niniejszej Umowy.
 3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje - ani nie powinno być tak interpretowane - ustanowieniem pomiędzy PokerStars Schoolem a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa, ani też joint venture.
 4. Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy PokerStars Schoolem a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy PokerStars Schoolem a Użytkownikiem.
 5. Wszelkie nagrody oferowane przez ten Serwis podlegają odpowiednim przepisom obowiązującym w jurysdykcji, w której zamieszkuje zdobywca takich nagród. Dlatego też możliwa jest sytuacja, że Serwisowi nie wolno będzie przyznać którejś z reklamowanych nagród, gdyby było to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

 Wyspa Man, maj 2010

X Informacje o plikach cookie

Żeby lepiej korzystało Ci się z naszej strony, na Twoim komputerze umieszczamy pliki cookie. Ustawienia tych plików możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli tego nie zrobisz, uznamy, że wyrażasz zgodę na ich przechowywanie.