Strona główna PokerStars
Polityka prywatności
Państwa prywatność w Internecie jest bardzo ważna dla Rational Instructional Services Ltd. (zwanym dalej:
"PokerStars School" lub „My")  – właściciela i operatora serwisu internetowego PokerStars School („Serwis").

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych, które zebraliśmy, aby umożliwić Państwu korzystanie z usług naszego Serwisu. Zabezpieczamy je przed wykorzystywaniem za pomocą najlepszych w tej klasie architektury programowej i sprzętowej, technik, metod oraz procedur.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest ułatwienie Państwu zrozumienia sposobu zbierania, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych oraz  uświadomienia Państwu praw związanych z wykorzystaniem tych informacji.

1. Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

Poprzez rejestrację na naszym Serwisie wyrażacie Państwo zgodę na przekazanie wszystkich zebranych przez nas danych firmie partnerskiej PokerStars School: Rational Entertainment Enterprises Limited (zwanej dalej "PokerStars"), która jest właścicielem i operatorem serwisu www.pokerstars.eu ("Serwis PokerStars"). Wyrażacie Państwo również zgodę na przekazanie przez PokerStars wszystkich zebranych przez nich informacji firmie PokerStars School.

Państwa dane osobowe mogą zostać użyte do przesyłania Państwu okresowych informacji o imprezach oraz bieżących aktualności ze wspomnianych serwisów, a także do zapewnienia usług obsługi klienta. Jeżeli nie będą chcieli Państwo już otrzymywać naszego biuletynu informacyjnego, mogą Państwo z niego zrezygnować, stosując się do instrukcji zamieszczonych w każdym biuletynie.

PokerStars School może udostępniać innym użytkownikom Serwisu (zarówno zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym) informacje o użytkownikach zarejestrowanych w Serwisie („Członkach PokerStars Schoola"), znajdujące się w publicznym profilu danego użytkownika PokerStars Schoola: ID Użytkownika PokerStars Schoola, datę rejestracji w serwisie PokerStars School, czas ostatniego logowania w Serwisie, kraj zamieszkania, avatar, zdjęcie, "wiadomość" do innych użytkowników, wyniki turniejowe danego Członka PokerStars Schoola oraz status w serwisie PokerStars.

2. Poufność

PokerStars School podejmuje starania w celu ochrony poufności tożsamości oraz innych zgromadzonych informacji o poszczególnych Członkach PokerStars Schoola i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych informacji osobom spoza firmy PokerStars School poza samym Członkiem PokerStars Schoola - zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. PokerStars School poczyniło znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, zaporę oraz technologie kodowania dla ochrony gromadzonych danych.
 
Od wszystkich pracowników PokerStars Schoola wymaga się przestrzegania warunków Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności zobowiązuje pracowników do zachowania danych Członków PokerStars Schoola w ścisłej tajemnicy. Zobowiązanie to pozostaje również w mocy po zakończeniu współpracy z naszą firmą.

Również Państwo zobowiązani są ze swej strony do podjęcia pewnych kroków w celu ochrony swoich danych. Państwa hasło PokerStars School jest poufne, a zatem zalecamy, aby nie ujawniali go Państwo nikomu, ani też nie umożliwili innym osobom wejścia w jego posiadanie.

3. Ograniczenie poufności

Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa: W związku z istniejącym środowiskiem prawnym, regulacyjnym i odnoszącym się do spraw bezpieczeństwa, w pewnych okolicznościach firma PokerStars School może zostać wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Członków PokerStars Schoola. PokerStars School podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących przypadków: przypadki, kiedy PokerStars School uzna (w dobrej wierze), że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną; w przypadkach, kiedy istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw określonym osobom lub podmiotom dla ochrony i/lub egzekucji praw PokerStars Schoola. Oprócz tego możemy, a Państwo upoważniacie nas do tego, ujawnić dane identyfikacyjne Członka PokerStars Schoola przedstawicielom firmy PokerStars School będącym stroną trzecią, w przypadku, gdy według naszego uznania jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych bezprawnych działań lub działań, które mogą narazić nas na odpowiedzialność prawną.

4. Kto otrzymuje Państwa dane?

Oprócz ujawnienia danych w przypadkach określonych przepisami prawa opisanych powyżej w punkcie 3, ujawnimy Państwa dane osobowe serwisowi PokerStars oraz możemy ujawnić je naszym pracownikom, pracownikom innych spółek powiązanych lub stowarzyszonych z PokerStars School oraz dostawcom usług będącym stroną trzecią, którzy wykorzystują Państwa dane osobowe dla potrzeb usług świadczonych na naszą rzecz w związku z Państwa członkostwem w serwisie PokerStars School. Wszyscy odbiorcy Państwa danych osobowych będą zobowiązani właściwymi przepisami prawa o ochronie danych do zachowania prywatności Państwa danych osobowych w stopniu nie mniejszym niż my.

5. Prawa użytkowników w związku z udostępnieniem przez nich danych osbowych

W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać kopię swych danych bądź wprowadzić korekty. Jeżeli uznacie Państwo za stosowne, możecie swoje dane usunąć, poprawić lub uzupełnić. W tym celu prosimy o przesłanie emaila w tej sprawie na adres: support@intellipoker.pl. W pewnych okolicznościach możemy obciążyć Państwa niewielką opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z Państwa zleceniami w tym zakresie.

6. Pliki cookie

W czasie, gdy odwiedzacie Państwo Serwis PokerStars School, możemy Państwu przesłać tymczasowy plik cookie. Plik cookie jest ciągiem wyłącznie tekstowych znaków, który umieszczamy w folderze plików cookie Państwa komputera, aby rozpoznać Państwa podczas ponownych odwiedzin w naszym Serwisie. Możemy wykorzystać dane wygenerowane z plików cookie dla potrzeb prowadzenia statystyki Państwa odwiedzin na naszej stronie. Nie są Państwo zobowiązani do akceptacji naszych plików cookie i mają Państwo możliwość ich akceptacji bądź odrzucenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje o umieszczeniu, wykorzystaniu i kasowaniu plików cookie, prosimy o przejście na stronę www.cookiecentral.com/faq.

7. Zgoda na zastosowanie Polityki prywatności

Poprzez rejestrację w serwisie PokerStars School akceptują Państwo warunki niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI. Nasza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, więc zachęcamy do bieżącego jej przeglądania. Decyzja o dalszym korzystaniu z usług PokerStars Schoola jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich jej aktualizacji. Postanowienia naszego Regulaminu są  nadrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych postanowień niniejszej Polityki prywatności.X Informacje o plikach cookie

Żeby lepiej korzystało Ci się z naszej strony, na Twoim komputerze umieszczamy pliki cookie. Ustawienia tych plików możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli tego nie zrobisz, uznamy, że wyrażasz zgodę na ich przechowywanie.